کامیون قوی
  1. کامیون باری
  2. کامیون باریکامیون باری به منظور حمل و نقل محموله یک وسیله نقلیه موتوری است.
  1. کامیون میکس گرلین
  2. کامیون میکس گرلینبا توسعه سریع اقتصاد جهانی ، وسایل نقلیه حمل و نقل معمولی نمی تواند نیازهای خاص مشتریان را رفع کند.
  1. دستگاه تراکتور
  2. دستگاه تراکتورکامیون تراکتور یک خودرو بندبند متشکل از موتور یدک کش یا تراکتور و تریلر که کالاها را حمل و نقل می کند.