کامیون قوی
  1. کامیون کمپرسی، انعام دهنده
  2. کامیون کمپرسی، انعام دهندهکامیون کمپرسی ما شامل طراحی و فن آوری اروپایی پیشرفته IVECO است.
  1. کامیون باری
  2. کامیون باریکامیون باری به منظور حمل و نقل محموله یک وسیله نقلیه موتوری است.
  1. کامیون میکس گرلین
  2. کامیون میکس گرلینبا توسعه سریع اقتصاد جهانی ، وسایل نقلیه حمل و نقل معمولی نمی تواند نیازهای خاص مشتریان را رفع کند.