• خانه
 • رور
 • 8×4 کامیون کمپرسی، انعام دهنده
کامیون قوی
  1. دستگاه تراکتور
  2. دستگاه تراکتورکامیون تراکتور یک خودرو بندبند متشکل از موتور یدک کش یا تراکتور و تریلر که کالاها را حمل و نقل می کند.
  1. کامیون کمپرسی، انعام دهنده
  2. کامیون کمپرسی، انعام دهندهکامیون کمپرسی ما شامل طراحی و فن آوری اروپایی پیشرفته IVECO است.
  1. کامیون باری
  2. کامیون باریکامیون باری به منظور حمل و نقل محموله یک وسیله نقلیه موتوری است.